Clear
results:18

Sachiko MINAMINO

Shuko Kataoka

Miwako Emura

Masaaki Kawamura

Maki Nakagawa

Masuko Higo

Haruhiko Yamaguchi

Hiroki Muramoto

Toshio Hirose

Ryusuke (Leo) Nobe

Sachiko SATO

Eisuke Suzuki

Sayuri Nakajima

Toichi NAKATA

Keiko Ibuki

Yukimi Maekawa